Административни услуги

Обща информация

В изпълнение на  Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 година и член 16 от Наредбата за административно обслужване и услуги, извършвани от органзациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, ОУ "Васил Левски", извършва следните административни услуги:

  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
  2. Приемане на ученик в I клас
  3. Приемане на ученик в V клас
  4. Преместване на ученик в държавните и общинските училища
  5. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
  6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 
  7.  Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

Публикуваме необходимите процедури и бланки.