За нас

МИСИЯ

 • Главна ценност в образователната система е ДЕТЕТО. ОУ”Васил Левски”-с.Звъничево осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява посредством:
 • Екип от педагози, който поставя детето на центъра на всяка мисъл, дело и слово.
 • Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и значима страна в процеса на обучение.
 • Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към обществения живот.
 • ОУ”Васил Левски”-с.Звъничево е училище с хуманна мисия за осигуряване на образование за всяка отделна личност и създаване на условия за учене през целия живот, мотивиране на младите хора за високо гражданско съзнание в демократичното общество чрез оптимални усилия в урочната и извън урочна работа.       

ВИЗИЯ

Да изградим качествено образование за всички ученици от учебното заведение, да се утвърдим като модел за конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.  

    УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ – УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ. УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ.

 • Утвърждаване на ОУ”Васил Левски”-с.Звъничево  като:
 • модерно и съвременно училище, устояващо в условията на конкуренция, с непрекъснато обновяваща се материална база;
 • училище, предоставящо качествено и иновативно образование, осигуряващо развитие на мисленето, творческото въображение и способностите на учениците;
 • училище, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване;
 • училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес;
 • училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

 

СТРАТЕГИЯТА

Главна стратегическа цел:

 • Постигане на оптимални условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Всички участници в образователно–възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти.

Специфични стратегически цели :

 • Децата са различни. Те имат различни интереси, потребности и
 • възможности, живеят в различна социална среда.
 • Животът на детето е безценен. Грижата за живота и здравето на детето е първостепенна задача за всички.
 • Качествена грижа за децата може да се получава само от висококвалифицирани кадри.
 • Материалната база - важен фактор в образователно-възпитателния процес.
 • Децата - обща грижа.
 • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетентности по учебните предмети и развитие на умения за учене през целия живот;
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности;
 • Да се създаде оптимална система за оценяване на знанията на учениците, като се използват традиционни и нови ефективни методи, за да се стимулират учениците да показват и развиват своя потенциал;
 • Всички участници в образователния процес – ученици, учители, семейство, заинтересовани институции – да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти, свързани в системата от адекватни изисквания и очаквания.