Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основно училище "Васил Левски" , с. Звъничево участва в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
В рамките на проекта, училището получи лаптопи и таблети за ученици и учители, което значително улесни обучението по време на COVID-19 пандемията. В началото на всяка учебна година тези устройства се използват за обучение на първокласниците, с цел повишаване на техните умения за работа и използване на обучителни платформи. Това включва изграждане на възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в учебния процес в електронна среда и повишаване на мотивацията им при овладяване на учебното съдържание.
През цялата година лаптопите и таблетите се използват в часовете по различни учебни предмети, което допринася за по-ефективно и мотивиращо обучение.